ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

LUDUS DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket”) olarak, işbu Çalışan Adayı
Aydınlatma Metni ile, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında aydınlatma yükümlüğümüzün yerine getirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda bilgi vermekle yükümlü olduğumuz konular aşağıdaki şekildedir:

  1. Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği

VVeri sorumlusu; Levent Mah. Zambaklı Sk. No: 6 Beşiktaş,İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne 280184-5 sicil numarası ile kayıtlı LUDUS DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ’dir.

  1. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği

Ad-soyad, doğum tarihi, eğitim durumu, iletişim bilgisi, iş deneyimi, ilgi alanları, ehliyet durumu, cinsiyet, askerlik durumu, referansa ilişkin üçüncü kişilere ait iletişim bilgileri, fotoğraf dahil fakat bununla sınırlı olmamak üzere öz geçmişinizde belirttiğiniz kendinizi tanıtıcı kategorilerdeki genel veya duruma göre özel nitelikli kişisel veriler, iş
başvurunuzun değerlendirilmesi, Şirketimiz’in insan kaynakları politikasının uygulanması, işe alım süreçlerinin yürütülmesi, başvurunuz nedeniyle sizinle iletişime geçilmesi ve ileride doğabilecek uyuşmazlıkların önlenmesi amacı ile işlenecektir.

  1. Şirket tarafından işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği

Yukarıda sayılan kategorilerdeki veriler dahil, öz geçmişinizde belirttiğiniz kendinizi tanıtıcı kategorilerdeki genel veya duruma göre özel nitelikli kişisel veriler herhangi bir üçüncü kişiye aktarılmayacaktır. Ancak resmi makamların düzenleyici veya icrai işlemleri veya yargı
kararlarının gereklerini yerine getirmek amacıyla ve taleple sınırlı olarak resmi makamlar ile paylaşabilecektir.

  1. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi

Yapmış olduğunuz iş başvurunuz kapsamında e-posta veya diğer araçlar ile göndermiş olduğunuz öz geçmişiniz aracılığıyla tamamen veya kısmen otomatik yollar ile elde edilen kişisel verileriniz, Şirket ile aranızdaki iş ilişkisinin kurulması ve devamı için kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebebi ile toplanmaktadır.

  1. Kişisel verileriniz ile ilgili Kanun kapsamındaki haklarınız aşağıdaki şekildedir:

(a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, (e) Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu haklarınızı yazılı olarak veya güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle (Bu kapsamda info@ludus.vc e-posta adresi üzerinden Şirket’e ulaşabilirsiniz)
veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla Şirket’e iletebilirsiniz.

Bilginize sunarız.

LUDUS DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ