KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

LUDUS DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket”) olarak, işbu Aydınlatma Metni ile, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında aydınlatma yükümlüğümüzün yerine getirilmesi amaçlanmaktadır.
Bu kapsamda sizlere bilgi vermekle yükümlü olduğumuz konular aşağıdaki şekildedir:

  1. Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği

Veri sorumlusu; Levent Mah. Zambaklı Sk. No: 6 Beşiktaş, İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne 280184-5 sicil numarası ile kayıtlı LUDUS DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ’dir.

  1. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği

Şirket’imize sağladığınız ad-soyadı, elektronik posta adresi, internet sitesi bilgisi, meslek ve telefon numarası ve bunlarla sınırlı olmamak üzere internet sitesi aracılığıyla paylaştığınız tür ve kategorilerindeki kişisel verileriniz; Şirket’imizin faaliyetleri kapsamında vermiş olduğu danışmanlık hizmetlerine ilişkin olarak Şirket’imiz ile aranızda gerçekleşebilecek ticari ilişki ve iş birliği kapsamında tarafınızla iletişime geçilmesi, görüşme gerçekleştirilmesi, iletişim kurulması, talep ve isteklerinizin yerine getirilmesi, talebinize istinaden faaliyetlerimiz hakkında tarafınıza bilgi sağlanması, sağladığınız kişisel verilerin burada belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için saklanması, yatırım ve girişim faaliyetlerine ilişkin olarak olası iş birliği imkanlarının değerlendirilmesi ve mevzuattan kaynaklanan zamanaşımı süresi doğrultusunda saklanması amacı ile işlenmektedir.

Ayrıca, internet sitemizi ziyaretiniz ve kullanımınız sırasında internet sayfası sunucusu tarafından sabit sürücünüze iletilen küçük metin dosyaları (“Çerezler”) aracılığıyla elde edilen kullanılan tarayıcı, IP adresi, internet bağlantınız, site kullanımlarınız hakkındaki bilgiler, bilgisayarınızdaki işletim sistemi ve benzeri kategorilerdeki kişisel verileriniz, internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi, ziyaret edilebilmesi ve özelliklerinden faydalanılması, internet sitesinde sayfalar arasında bilgileri taşıyabilmek ve bilgileri tekrardan girmek zorunluluğunu ortadan kaldırmak amaçları ile işlenmektedir.

  1. Şirket tarafından işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği

Şirket’imize sağladığınız kişisel verileriniz, 2. maddede belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için, söz konusu verilerin işbu metin hükümlerine uygun olarak saklanması amacıyla, yurt dışında bulunan müşteri ilişkileri yönetimi (“CRM”) firmalarına ve iletişim talebinizin değerlendirilmesi amacıyla, onay vermeniz halinde Şirket’imizin yurtdışında bulunan iş ortaklarına aktarılabilecektir. Buna ilave olarak resmi makamların düzenleyici veya icrai işlemleri veya yargı kararlarının gereklerini yerine getirmek amacıyla ve taleple sınırlı olarak resmi makamlar ile de paylaşabilecektir.

  1. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi

Kişisel verileriniz, internet sitesi üzerinden, bir form aracılığıyla elde edilmekte ve olup talebinize ilişkin olarak Şirket ile aranızda kurulabilecek hukuki ilişkinin devamı için kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması, iletişim hakkının tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve açık rızanız hukuki sebepleri ile toplanmaktadır.

  1. Kişisel verileriniz ile ilgili Kanun kapsamındaki haklarınız aşağıdaki şekildedir:

(a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, (e) Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (f), (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. Bu haklarınızı yazılı olarak veya güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle (Bu kapsamda info@ludus.vc e-posta adresi üzerinden Şirket’e ulaşabilirsiniz) veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla Şirket’e iletebilirsiniz.

Bilginize sunarız.

LUDUS DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ